سيرك بين المللي ايران و پرتغال در شاهين شهر با تخفيف ويژه 40% تا تاريخ 95/3/12

...

بسمه تعالي
 
احتراماً به استحضار مي رساند با مذاكرات واحد فرهنگي اجتماعي گروه انتخاب و مديريت سيرك بين المللي ايران و پرتغال ، كاركنان ساكـن شهرسـتان شاهيـن شهر و حومه كه موفق به تماشاي برنامه هاي مفرح اين سيرك نشده اند مي توانند جهت تماشاي سيرك با ارائه معرفينامه از تخفيف ويژه  40% استفاده نمايند  . ضمناً  قيمت آزاد سيـرك بيـن المـللي 250000 ريال مي باشـد كه با ارائـه معرفينـامه قيـمت ورودي بـراي هر نفر 150000  ريـال مي گردد. (  ورود كودكـان زير 3 سـال رايـگـان مي باشد ) متقاضيان جهت دريافت معرفينامه به امور اداري شركت خود مراجعه فرمايند . ضمناً ساعات شروع سانس ها نيز بشرح زير ميباشد : 
ساعت شروع سانس اول             21 الي 19 
ساعت شروع سانس دوم           24 الي22
     واحد فرهنگي اجتماعي گروه صنعتي انتخاب 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.