ترتیل کل قران کریم با صدای استاد شهریارپرهیزگار با تفکیک 114 سوره

...

برای شنیدن یا دانلود هر کدام از سوره ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

سوره حمد ترتیل استاد پرهیزگار (1)

سوره بقره ترتیل استاد پرهیزگار (2)

سوره آل عمران ترتیل استاد پرهیزگار(3)

سوره نساء ترتیل استاد پرهیزگار(4)

سوره مائده ترتیل استاد پرهیزگار(5)

سوره انعام ترتیل استاد پرهیزگار(6)

سوره اعراف ترتیل استاد پرهیزگار(7)

سوره انفال ترتیل استاد پرهیزگار(8)

سوره توبه ترتیل استاد پرهیزگار(9)

سوره یونس ترتیل استاد پرهیزگار(10)

سوره هود ترتیل استاد پرهیزگار(11)

سوره یوسف ترتیل استاد پرهیزگار(12)

سوره رعد ترتیل استاد پرهیزگار(13)

سوره ابراهیم ترتیل استاد پرهیزگار(14)

سوره حجر ترتیل استاد پرهیزگار(15)

سوره نحل ترتیل استاد پرهیزگار(16)

سوره اسراء ترتیل استاد پرهیزگار(17)

سوره کهف ترتیل استاد پرهیزگار(18)

سوره مریم ترتیل استاد پرهیزگار(19)

سوره طه ترتیل استاد پرهیزگار(20)

سوره انبیاء ترتیل استاد پرهیزگار(21)

سوره حج ترتیل استاد پرهیزگار(22)

سوره مومنون ترتیل استاد پرهیزگار(23)

سوره نور ترتیل استاد پرهیزگار(24)

سوره فرقان ترتیل استاد پرهیزگار(25)

سوره شعراء ترتیل استاد پرهیزگار(26)

سوره نمل ترتیل استاد پرهیزگار(27)

سوره قصص ترتیل استاد پرهیزگار(28)

سوره عنکبوت ترتیل استاد پرهیزگار(29)

سوره روم ترتیل استاد پرهیزگار(30)

سوره لقمان ترتیل استاد پرهیزگار(31)

سوره سجده ترتیل استاد پرهیزگار(32)

سوره احزاب ترتیل استاد پرهیزگار(33)

سوره سباء ترتیل استاد پرهیزگار(34)

سوره فاطر ترتیل استاد پرهیزگار(35)

سوره یس ترتیل استاد پرهیزگار(36)

سوره صافات ترتیل استاد پرهیزگار(37)

سوره ص ترتیل استاد پرهیزگار(38)

سوره زمر ترتیل استاد پرهیزگار(39)

سوره غافر ترتیل استاد پرهیزگار(40)

سوره فصلت ترتیل استاد پرهیزگار(41)

سوره شوراء ترتیل استاد پرهیزگار(42)

سوره زخرف ترتیل استاد پرهیزگار(43)

سوره دخان ترتیل استاد پرهیزگار(44)

سوره جاثیه ترتیل استاد پرهیزگار(45)

سوره احقاف ترتیل استاد پرهیزگار(46)

سوره محمد ترتیل استاد پرهیزگار(47)

سوره فتح ترتیل استاد پرهیزگار(48)

سوره حجرات ترتیل استاد پرهیزگار(49)

سوره ق ترتیل استاد پرهیزگار(50)

سوره ذاریات ترتیل استاد پرهیزگار(51)

سوره طور ترتیل استاد پرهیزگار(52)

سوره نجم ترتیل استاد پرهیزگار(53)

سوره قمر ترتیل استاد پرهیزگار(54)

سوره الرحمن ترتیل استاد پرهیزگار(55)

سوره واقعه ترتیل استاد پرهیزگار(56)

سوره حدید ترتیل استاد پرهیزگار(57)

سوره مجادله ترتیل استاد پرهیزگار(58)

سوره حشر ترتیل استاد پرهیزگار(59)

سوره ممتحنه ترتیل استاد پرهیزگار(60)

سوره صف ترتیل استاد پرهیزگار(61)

سوره جمعه ترتیل استاد پرهیزگار(62)

سوره منافقون ترتیل استاد پرهیزگار(63)

سوره تغابن ترتیل استاد پرهیزگار(64)

سوره تحریم ترتیل استاد پرهیزگار(65)

سوره طلاق ترتیل استاد پرهیزگار(66)

سوره ملک ترتیل استاد پرهیزگار(67)

سوره قلم ترتیل استاد پرهیزگار(68)

سوره حاقه ترتیل استاد پرهیزگار(69)

سوره معارج ترتیل استاد پرهیزگار(70)

سوره نوح ترتیل استاد پرهیزگار(71)

سوره جن ترتیل استاد پرهیزگار(72)

سوره مزمل ترتیل استاد پرهیزگار(73)

سوره مدثر ترتیل استاد پرهیزگار(74)

سوره قیامت ترتیل استاد پرهیزگار(75)

سوره انسان ترتیل استاد پرهیزگار(76)

سوره مرسلات ترتیل استاد پرهیزگار(77)

سوره نباء ترتیل استاد پرهیزگار(78)

سوره نازعات ترتیل استاد پرهیزگار(79)

سوره عبس ترتیل استاد پرهیزگار(80)

سوره تکویر ترتیل استاد پرهیزگار(81)

سوره انفطار ترتیل استاد پرهیزگار(82)

سوره مطففین ترتیل استاد پرهیزگار(83)

سوره انشقاق ترتیل استاد پرهیزگار(84)

سوره بروج ترتیل استاد پرهیزگار(85) 

سوره طارق ترتیل استاد پرهیزگار(86)

سوره اعلی ترتیل استاد پرهیزگار(87)

سوره غاشیه ترتیل استاد پرهیزگار(88)

سوره فجر ترتیل استاد پرهیزگار(89)

سوره بلد ترتیل استاد پرهیزگار(90)

سوره شمس ترتیل استاد پرهیزگار(91)

سوره لیل ترتیل استاد پرهیزگار(92)

سوره ضحی ترتیل استاد پرهیزگار(93)

سوره شرح ترتیل استاد پرهیزگار(94)

سوره تین ترتیل استاد پرهیزگار(95)

سوره علق ترتیل استاد پرهیزگار(96)

سوره قدر ترتیل استاد پرهیزگار(97)

سوره بینه ترتیل استاد پرهیزگار(98)

سوره زلزال ترتیل استاد پرهیزگار(99)

سوره عادیات ترتیل استاد پرهیزگار(100)

سوره قارعه ترتیل استاد پرهیزگار(101)

سوره تکاثر ترتیل استاد پرهیزگار(102)

سوره عصر ترتیل استاد پرهیزگار(103)

سوره همزه ترتیل استاد پرهیزگار(104)

سوره فیل ترتیل استاد پرهیزگار(105)

سوره قریش ترتیل استاد پرهیزگار(106)

سوره ماعون ترتیل استاد پرهیزگار(107)

سوره کوثر ترتیل استاد پرهیزگار(108)

سوره کافرون ترتیل استاد پرهیزگار(109)

سوره نصر ترتیل استاد پرهیزگار(110)

سوره مسد ترتیل استاد پرهیزگار(111)

سوره اخلاص ترتیل استاد پرهیزگار(112)

سوره فلق ترتیل استاد پرهیزگار(113)

سوره ناس ترتیل استاد پرهیزگار(114)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.