حجاب صدفی برای مروارید

...

مي پرسي چرا حجاب؟چرا پوشاندن سر و تن به زير چادر،مگر ديدن چهره ي زيباي او بد است؛اگر شما ميگويي بد است چشمهايتان را به روي گل و دريا و طبيعت زيبا هم ببنديد و نبينيد.مي كويي دل بايد پاك باشد براي قلب مريض هوسباز حجاب و غير حجاب فرق ندارد تو همه ي اينهارا مي گويي و من حرفهايت را مي شنوم ،اما چون رايحه ي پاكي و صميميت را از كلامت استشمام مي كنم جواب تمام سوالهايت را مي دهم.

 

خواهر مسلمانم مي داني؟!قبل از هر چيزي مي خواهم تورا به خاطرات كودكيت بسپارم،تويي كه در خانواده اي مسلمان بدنيا آمدي،پوشش اسلامي را ديدي اما در انتخاب آن به شك و ترديد افتادي به ياد داري آن وقت ها اگر همراه عروسكت ؛چادري سر نكرده بودي خود را مادر نمي دانستي كه چادر نه فقط در عروسك بازي، بلكه در خيلي از رفتارهاي كودكانه ي تو نقش داشت مي داني كه چه مي خواهم بگوييم تو از كودكي پوشش را دوست داشتي و اين دوست داشتن در فطرت تو ريشه داشت  نيرويي كه از درون تو را به سوي پوشش مي كشاند و تو با آن آرامش مي گرفتي آن وقت ها هيچ مي گفتي كه دلم از چادر مي گيرد و روحم را رنج ميدهد!!

با حجاب هم زنان امنيت پيدا ميكنند و هم شمردان؛ آن جايي كه زن را به عرياني و برهنگي نزديك ميكنند در درجه ي اول امنيت خود زن ودر درجه ي بعد امنيت مردان و جوانان گرفته خواهد شد.براي اينكه محيط سالم و داراي امنييت باشد و زن بتواند كار خود را در جامعه انجام دهد و مرد هم بتواند مسئوليت هاي خود را انجام دهد اسلام حجاب را معين كرده است.

حجاب همچون دژي است كه زن را در برابر بارش تيرهاي مسموم شيطان مصون مي دارد و عفاف و پاك دامني او را تضمين مي كند. مسئله حجاب به معناي منزوي كردن زن نيست مسئله حجاب به معناي جلوگيري از اختلاط  بي قيد و شرط زن و مرد در جامعه است. اين اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و بخصوص به ضرر زن است حجاب به هيچ وجه مزاحم و مانع فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و عملي  زن نيست. ناگفته نماند كه منظور از حجاب صرفا پوشيدن نيست بلكه پوشش به معناي واقعي آن است چه بسا حجاب هايي كه در عين پوشيدگي عرياني است!!

خواهرم

پوشش تو خبر از دلي روشن ، ايماني قوي و دروني پاك مي دهد و مي گويد :من اسير نفس و مطيع شيطان ودچار كمبودهاي ديگر نيستم.از هر بند و اسارتي آزاد گشته ام و همچون مرواريد در چادر صدف گونه ام جاي گرفته ام. زن به خاطر عصمتي كه دارد ميراث دار پاكي مريم است و نبايد بازيچه ي هوس شود.

 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.