آثار فردي و اجتماعي عفت

...

آثار فردي و اجتماعي عفت

 

موضوعي كه درمورد مسأله عفت اهميت زيادي دارد آثارفردي واجتماعي آن است كه دراينجا به آثارفردي آن اشاره مي نماييم.

1. برترين عبادت، 2. كمال نعمت، 3. ياري اسلام، 4. بهره مندي ازاجرشديد، 5. كليد خوبيها، 6. نشانه خردمندي، 7. برترين جوانمردي، 8. پاكيزگي اعمال، 9. سبكي بارگناه، 10.عامل خصلت هاي نيك، 11. حفظ نفس، 12. قناعت، 13. مقام والا درنزدخداوند، 14. زينت زنان، 15. محبوبيت نزد ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف).

آثاراجتماعي :

1.عزت وسربلندي، 2.ايجاد وامنيت وآرامش، 3.استواري اجتماع، 4.استحكام  خانواده .

 بعد ازبيان آثارمثبت عفت حال نوبت به بيان آثارسوء بي عفتي درفرد واجتماع مي رسد كه بهترين آنها عبارتند از:

الف: پيامدهاي فردي

1.هلاكت ونابودي، 2.اندوه زياد، 3. بردگي روحي، 4.مرگ ناگهاني، 5.ناراحتيهاي جسمي ورواني، 6.هدردادن عمر.

 ب) پيامدهاي سوء بي عفتي درخانواده

1.افزايش طلاق، 2. فحشاوفرزندان نامشروع، 3. كم رنگ شدن عاطفه، 4. بي علاقگي به ازدواج، 5. ظلم به زنان

 ج)پيامدهاي سوء بي عفتي در اجتماع

1. تمايل نداشتن به كاروفعاليت، 2.افت تحصيلي، 3.افت اقتصاد جامعه، 4.ازبين غيرت مردان، 5. ظلم به خود وجامعه، 6. شبيه شدن به كفار، 7. پايمال كردن خون شهدا.

 د)آثاراخروي بي عفتي :

 به طورخلاصه به آثاربرخي ازبي عفتي بانوان درحديث معراج اشاره نماييم .

₪ زني راديدم كه به مويش آويزان است ومغز سرش ازشدت گرما مي جوشيد

₪ وزني راديدم كه به دوپايش آويزان است.

₪ زني را ديدم كه گوشت بدن خود رامي خورد

₪ وزني راديدم كه باقيچي گوشت بدن خودرابريده بريده مي كرد

₪ وزني راديدم كه صورت وبدنش مي سوخت و او روده هاي خود را مي خورد

 اين عذابها بخاطر بي عفتي اين زنان چون بي حجابي نگاه نامشروع وغيره بوده است دين مبين اسلام براي افزايش عفت فردي وخانوادگي واجتماعي راهكارهاي ارزشمندي ارائه داده است كه به مهمترين آنها اشاره مي گردد .

 الف: راهكارهاي فردي

1.اذن واجازه گرفتن

قرآن كريم درسوره نورآيه  27 مي فرمايد :

«اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانه مگرخانه هايي كه خودتان ،تا باصاحبش انس و(اجازه ) نداريد وارد نشويد.»

 بدون اجازه وارد خانه ديگران علاوه بروجود نامحرم وافزايش بي عفتي نوعي دخالت درزندگي خصوصي ديگران است كه اسلام به كلي آن رانهي مي نمايد.

 2. بالابردن ايمان وآگاهي: بسياري ازاشتباها ت ماناشي ازناآگاهي وضعف ايمان ماست .

3.عبرت وپند گرفتن: كه انسان رابه رشد وراه راست مي كشاند .

4.خودشناسي: كه سبب حقارت وبي ارزشي شهوات وخواستهاي نفساني است .

5.چنگ زدن به حصن ولايت: كه  عشق ومحبت به اولياء سبب افزايش عفت مي گردد .

6.نمازوعبادت

7. صبركردن

8.حفظ حريم ديگران

9.مداومت برروزه گرفتن     

10- استعاذه

 ب) راهكارهاي خانوادگي :

1.ازدواج، 2. پاك دامني همسر، 3. هديه دادن، 4. خود آرايي براي همسر، 5. جدا ساختن محل خواب، 6.حفظ عفاف بزرگان خانواده.

 

ج) راهكارهاي اجتماعي :

1. امربه معروف ونهي ازمنكر، 2. الگوسازي صحيح، 3.رفع بيكاري وفقر، 4.جلوگيري ازاختلاط زن ومرد.    

 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.