فلسفه اساسي حجاب

فلسفه اساسي حجاب چيست؟


1. مصونيت زن در برابر طمع ورزي هاي هوس بازان.
2. يپشگيري ازتحريكات شهواني خارج از ضوابط و هنجارهاي الهي و تامين سلامت و بهداشت معنوي جامعه.
حجاب با چنين نقش و كاركرد مهم و اساسي پيامي قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن اين است كه دربرابر همه مردان اجنبي نوعي هشدار و اعلام دور باش! مي دهد، حال بايد ديد چه عواملي در رساندن اين پيام و اثرگذاري آن موثراست؟
بدون شک هر اندازه بدن زن پوشيده تر باشد نقش نيرومندتري در دورسازي چشم هاي نظاره گر ايفا مي كند. اگر نگاه هاي آلوده را همچنان كه در روايات آمده است تيرهاي زهرآلود شيطان بدانيم، پوشش زن همانند قوسي است كه تير از آن كمانه مي كند و منحرف مي شود بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تيرهاي شيطاني را بيشتر متوجه خود ساخته و از آن آسيب خواهد ديد.
از همين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند، چون با وجود شرايط ديگر، بيشترين پوشش و مطمئن ترين مصو نيت را به ارمغان مي آورد.
البته ميل به زيبايي و خودنمايي يکي از اميال و نيازهاي فطري انسان است. همين نيازي که اگر درست و به جا ارضاء نشود منشاء بسياري از انحرافات مي شود اگر درست و به جا استفاده شود يکي از بهترين کارها براي حفظ دين و ايمان و منشاء شريني زندگي خانوادگي خواهد بود.
در مکتب اسلام ميل زيبايي و خودنمايي محترم شمرده شده و البته توصيه به استفاده به جا از اين ميل و نياز شده است. دين اسلام به افراد توصيه مي کند که در عين رعايت آداب و معاشرت هاي اجتماعي جلوه گري ها و طنازي هاي خود را براي همسر خود نگه بدارند و براي او زيبا و معطر و جذاب و دلربا و طناز شوند تا هم به نياز جلوه گري خود پاسخ داده باشند و هم نياز طرف مقابل براي بهره بردن از زيبايي و دلربايي را رفع کنند.
اين نياز نيز همچون ساير نيازها در صورتي که بجا استفاده شود نه تنها بد و نکوهش شده نيست بلکه در عين پاسخ با نياز فطري گامي در رساندن خود و همسر و خانواده و جامعه به سمت ارزش هاي الهي است.
منبع: سایت انوار طاها

راسخون

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.