دانستنی های بارداری و تولد

...

چکیده: با توجه به پر اهمیت شدن پیشگیری از بارداری فوریتی در دنیا و انجام بسیاری از مطالعات و پژوهشها پیرامون مکانیسم نحوه، منافع،مضرات، کفایت و حتی آگاهی سنجی خانواده ها از پیشگیری از باداری فوریتی میزان آگاهی گروهی از زنان متأهل در این زمینه ارزیابی شده است. در این مطالعه مقطعی 200 خانم متأهل در سنین باروری (15-55 سال) مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستانهای حضرت رسول اکرم (ص) اکبرآبادی، و فیروزگر در پائیز 1383 از نظر میزان آگاهی از روشهای پیشگیری از بارداری فوریتی مورد بررسی قرار گرفته اند. میانگین سنی خانمهای مورد بررسی 87/25 سال بود. از 200 خانم مورد مطالعه، تنها 80 نفر ذکر کرده اند که روشی به نام پیشگیری از بارداری فوریتی را شنیده اند. و تنها 32 نفر اطلاع صحیح از نحوه مصرف ocp در پیشگیری از بارداری فوریتی را داشته اند و تنها 14 نفر نحوه استفاده صحیح از iud را بعد از مقاربت می دانستند. بنابراین توصیه می شود تا با آموزش و برگزاری جلسات آموزشی جمعیت در معرض خطر و به خصوص آموزش دختران در دبیرستانهای سعی در افزایش سطح آگاهی جمعیت در معرض خطر کرد تا از بروز عوارض بعدی سقطهای عمدی جلوگیری به عمل آید.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.