طرز تهیه ﮐﯿﮏ ﺧﺎﻣﻪ ای ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

...

در دستورغذایی قبلی سایت آشپزی ، طرز تهیه ی کیک مخمل قرمز با طعم شکلات را آموزش داده ایم.پیشنهاد میکنیم قبل از مشاهده این دستور غذایی حتما مطلب قبلی در رابطه با تهیه ی کیک را مطالعه نمایید.طبق قولی که دیروز داده بودیم،مطلب امروز نیز مکمل دستور قبلی و از ادامه دستورات غذایی مارتا استوارت می باشد. کیک مخمل قرمز یک انتخاب مناسب برای مجالس تولد و ولنتاین می باشد.اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺰدن آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ها و ﺷﮑﺮ زده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮروی ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.