كسب و كار خانگي

...

كسب و كار خانگي تعريف: به هر نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي كه با استفاده از امكانات و وسـايل منـزل راه انـدازي شـود كسب و كار خانگي ميگويند . اهميت كسب و كار خانگي : امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته مح سوب ميشوند . كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل ، نوآوري در عرضه محصول يا خدمات ، موجب تنـوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور ميشوند . همچنين براي جوانان ، كـسب و كارهـاي خـانگي نقطـه شـروع مناسبي براي راه اندازي كسب و كار شخصي است، زيرا راه اندازي آن در م قايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده و آسـان است. به عنوان نمونه شما ميتوانيد با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن ، يك كسب و كار اينترنتي راه بيندازيد و كارهـا و خدمات مختلفي را به مردم عرضه و ازاين راه براي خود درآمد كسب كنيد. سابقه كسب و كارهاي خانگي : كسب و كارهاي خانگي در ايران سابقه ديرينـه دارنـد . بـسياري از صـنايع دسـتي كـه امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سكونت افراد توليد ميشده اند . بطور كلي كسب و كـار خـانگي پديـده جديـدي نيست ،بلكه در نتيجه تغييرات و تحولاتي كه در فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي امروز به وجود آمده به آن توجه بيشتري شده است و اين نوع كسب و كارها روز به روز گسترش و توسعه مي يابند. دلايل انتخاب كسب و كار خانگي: بالا بردن كيفيت زندگي : امروزه اكثر صاحبان كسب و كار هاي خانگي بر اين باورنـد كـه كـار كـردن در خانـه، كيفيـت زندگي آنان را بهبود ميبخشد . كاركردن در خانه باعث ميشود كه وقت بيشتري به خـانواده و خانـه اختـصاص يابـد و بـه ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشتري شود .به طور كلي امروزه كـار و زنـدگي بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند . توسعه فن آوري : امروزه با پيشرفتهاي زيادي كه در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطي به وجود آمده، محيط خانـه محل مناسب و كاراتري براي كسب و كار شده است. مزاياي كسب و كار خانگي: -١ آزادي و استقلال عمل بيشتر -٢ ساعات كاري انعطاف پذير -٣ ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين كار و زندگي -٤ پايين بودن هزينه راه اندازي -٥ پايين بودن ميزان ريسك -٦ امكان كاركردن پاره وقت -٧ راحت تر بودن تربيت بچه ها -٨ داشتن فرصت و زمان بيشتر -٩ تناسب با ويژگيهاي جسمي افراد معلول و كم توان -١٠ احتمال موفقيت بيشتر -١١ تناسب با اقشار مختلف -١٢ احساس راحتي بيشتر -١٣ عدم نياز به مجوز براي راه اندازي كسب و كار خانگي موارد زير را بايد در نظر بگيريد: -١ درباره ايده كسب و كارتان تحقيق كنيد. -٢ درباره محصول يا خدماتتان نيز اطلاعات كسب كنيد. -٣ محل كار خود را تعيين كنيد. -٤ مشاركت ديگر اعضاي خانواده را جلب كنيد. -٥ اسم مناسبي براي كسب و كارتان انتخاب كنيد . -٦ اسياب و تجهيزات مناسبي براي كسب و كارتان تهيه كنيد. -٧ پوشش مناسب و درخور براي كسب و كارتان فراهم كنيد . -٨ يك صندوق پستي به كسب و كارتان اختصاص دهيد. -٩ با دوستان و همسايگانتان رك و صادق باشيد . -١٠ حساب بانكي براي كسب و كارتان باز كنيد . -١٢ ارتباطات بيشتري با ديگران برقرار كنيد. -١٣ از داشتن كسب كار خانگي واهمه و خجالتي نداشته باشيد، بلكه به آن افتخار كنيد 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.